Choose Your Location
en

English

Array

Slovenská

Select More Languages

podmienky

Spoločnosť Chipsmall prevádzkuje webovú stránku www.chipsmall.sk, ktorá poskytuje online prístup k informáciám o produktoch, ktoré sú k dispozícii na serveri Chipsmall (ďalej len „produkt“), a uľahčuje nákup produktov (ďalej len „služba“). Tieto Podmienky používania spolu s Podmienkami objednávky sa označujú ako táto „Zmluva“. Používaním Chipsmall vyjadrujete súhlas s každou z nasledujúcich podmienok uvedených v tomto dokumente („Podmienky použitia“). Objednávkou Produktov vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania, ako aj s Podmienkami objednávky uvedenými nižšie. Spoločnosť Chipsmall si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť túto dohodu bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše používanie stránky po akejkoľvek takejto úprave predstavuje váš súhlas s nasledovaním zmenenej a uzavretej dohody. Posledný dátum revízie tejto dohody je uvedený nižšie.

1. Duševné vlastníctvo.
Služba, stránka a všetky informácie a / alebo obsah, ktorý vidíte, počujete alebo inak zažívate na tejto stránke („obsah“), sú chránené Čínou a medzinárodnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi a patria spoločnosti Chipsmall alebo jej materskej spoločnosti , partneri, pridružené spoločnosti, prispievatelia alebo tretie strany. Spoločnosť Chipsmall vám udeľuje osobnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie stránky, služby a obsahu na tlač, sťahovanie a ukladanie častí obsahu, ktorý ste vybrali, za predpokladu, že: (1) použijete iba tieto kópie Obsah pre vaše vlastné interné obchodné účely alebo vaše osobné, nekomerčné použitie; (2) nekopírujte ani nezverejňujte obsah na žiadnom sieťovom počítači ani neprenášajte, nedistribuujte ani nevysielajte obsah na žiadnom médiu; (3) nijako neupravovať ani nemeniť obsah ani mazať alebo meniť nijaké upozornenie o autorských právach alebo ochranných známkach. Na základe tejto licencie na vás nie je prevedené žiadne právo, titul ani podiel na akomkoľvek stiahnutom Obsahu alebo materiáloch. Spoločnosť Chipsmall si vyhradzuje úplný názov a plné práva duševného vlastníctva na akýkoľvek Obsah, ktorý si stiahnete zo stránok, na základe tejto obmedzenej licencie na osobné použitie Obsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Bez výslovného písomného súhlasu majiteľa ochrannej známky nemôžete používať žiadne zo značiek alebo log, ktoré sa objavujú na celom serveri, pokiaľ to neumožňuje príslušný zákon. Na žiadnej inej webovej stránke alebo webovej stránke nesmiete zrkadliť, škrabať alebo zarámovať domovskú stránku alebo iné stránky tohto servera. Na stránku nesmiete pripájať „priame odkazy“, tj vytvárať na ňu odkazy, ktoré obchádzajú domovskú stránku alebo iné časti stránky bez písomného súhlasu.

2. Zrieknutie sa záruk.
Spoločnosť Chipsmall neposkytuje žiadne výslovné, implicitné záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o akýkoľvek produkt alebo stránku, službu alebo obsah. Spoločnosť Chipsmall sa výslovne zrieka všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, vrátane, ale nielen, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, názvu a žiadneho porušenia, pokiaľ ide o produkty, stránky, služby a obsah. Spoločnosť Chipsmall nezaručuje, že funkcie vykonávané webom alebo službou budú neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné, alebo že chyby v serveri alebo službe budú opravené. Spoločnosť Chipsmall neručí za presnosť alebo úplnosť obsahu ani za to, že akékoľvek chyby v obsahu budú opravené. Stránka, služba a obsah sú poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“. V serveri Chipsmall sú adresy IP návštevníkov pravidelne kontrolované a analyzované za účelom monitorovania a efektívneho vylepšovania iba našej webovej stránky. nebudú zdieľané mimo Chipsmall. Počas návštevy webovej stránky vás môžeme požiadať o kontaktné informácie (e-mailovú adresu, telefónne číslo, faxové číslo a adresy pre prepravu / fakturáciu). Tieto informácie sa zhromažďujú na dobrovoľnej báze - a iba s vašim súhlasom.

3. Obmedzenie zodpovednosti.
Spoločnosť Chipsmall v žiadnom prípade nezodpovedá kupujúcemu ani žiadnej tretej strane za žiadne nepriame, náhodné, zvláštne, následné, represívne alebo exemplárne škody (vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlých úspor alebo straty obchodnej príležitosti) vyplývajúcich alebo súvisiacich (I) Akýkoľvek produkt alebo služba poskytovaná alebo poskytovaná spoločnosťou Chipsmall alebo použitie ich nemožnosti; (II) Používanie alebo nemožnosť používať web, službu alebo obsah; (III) Akákoľvek transakcia uskutočnená prostredníctvom alebo uľahčená webom; (IV) Akýkoľvek nárok súvisiaci s chybami, opomenutiami alebo inými nepresnosťami na webe, v službe alebo v obsahu; (V) Neoprávnený prístup k vašim prenosom alebo údajom alebo ich opakovanie; (VI) Vyhlásenia alebo správanie sa akejkoľvek tretej strany na stránkach alebo v službách; (VII) Akékoľvek ďalšie záležitosti týkajúce sa produktov, stránok, služieb alebo obsahu, aj keď spoločnosť Chipsmall bola informovaná o možnosti takýchto škôd.

Výhradnou povinnosťou spoločnosti Chipsmall a zodpovednosťou za vady produktu je podľa voľby spoločnosti Chipsmall nahradiť tento chybný produkt alebo vrátiť zákazníkovi sumu zaplatenú zákazníkom, preto zodpovednosť spoločnosti Chipsmall v žiadnom prípade nepresiahne kúpnu cenu kupujúceho. Vyššie uvedený opravný prostriedok bude predmetom písomného oznámenia kupujúceho o vade a vrátení chybného produktu do šesťdesiatich (30) dní od kúpy. Vyššie uvedené nápravné opatrenie sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli vystavené nesprávnemu použitiu (okrem iného aj statickým výbojom), zanedbávaniu, nehodám alebo úpravám, ani výrobkom, ktoré boli spájkované alebo pozmenené počas montáže alebo ktoré inak nemožno testovať. Ak nie ste spokojní so stránkou, službou, obsahom alebo s podmienkami používania, jediným a výlučným prostriedkom nápravy je prerušenie používania stránky. Používaním stránky potvrdzujete, že používanie stránky je na vaše výlučné riziko.

Podmienky objednávky

Všetky objednávky zadané prostredníctvom servera alebo prostredníctvom tlačeného katalógu podliehajú podmienkam tejto dohody vrátane nasledujúcich podmienok objednávky. Bez písomného súhlasu autorizovaného zástupcu spoločnosti Chipsmall nie sú povolené žiadne zmeny, zmeny, vymazania alebo úpravy žiadnej z tejto dohody. Akákoľvek údajná zmena predložená kupujúcim v akejkoľvek ďalšej dokumentácii sa týmto výslovne zamieta. Objednávky podané na formulároch, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť akceptované, ale iba na základe prednosti podmienok tejto dohody.

1. Validácia a prijatie objednávky.
Pri zadávaní objednávky môžeme pred spracovaním objednávky overiť váš spôsob platby, dodaciu adresu a / alebo identifikačné číslo oslobodené od dane, ak existuje. Vaše zadanie objednávky cez web je ponukou na zakúpenie našich produktov. Spoločnosť Chipsmall môže prijať vašu objednávku spracovaním vašej platby a doručením Produktu, alebo z akýchkoľvek dôvodov môže odmietnuť prijať vašu objednávku alebo ktorúkoľvek časť vašej objednávky. Žiadna objednávka sa nebude považovať za prijatú spoločnosťou Chipsmall, kým nebude produkt odoslaný. Ak odmietneme prijať vašu objednávku, pokúsime sa vás upozorniť pomocou e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov, ktoré ste uviedli pri objednávke.

2. Elektronická komunikácia.
Pri zadávaní objednávky prostredníctvom webových stránok sa od vás vyžaduje, aby ste uviedli platnú e-mailovú adresu, ktorú môžeme použiť na komunikáciu s vami o stave vašej objednávky, poradenstvo v súvislosti s odoslaním produktov v zahraničí a na zasielanie akýchkoľvek ďalších oznámení. , zverejnenia alebo inú komunikáciu súvisiacu s vašou objednávkou.

3. Ceny.
Ponuka webových stránok Chipsmall a súvisiace služby sa počítajú iba v amerických dolároch a vyrovnaní meny. Ak americká mena nespadá do rozsahu pôsobnosti národných alebo regionálnych zákazníkov, pre príslušnú konverziu použite výmenný kurz podľa ich vlastných krajín alebo regiónoch. Všetky ceny sú uvedené v amerických dolároch.

4. Informácie o produkte.
Typ produktu, popis a parametre produktu Chipsmall, príslušné obrázky, videá a ďalšie informácie poskytuje internet a príslušní dodávatelia. Web Chipsmall nenesie zodpovednosť za presnosť, integritu, zákonnosť alebo autenticitu informácií. Navyše web Chipsmall alebo akékoľvek použitie poskytovania informácií podnikom a ich rizikám na tomto webe nenesú zodpovednosť.

5. Platba.
Spoločnosť Chipsmall ponúka niekoľko pohodlných spôsobov platby v amerických dolároch, vrátane PAYPAL, kreditných kariet, hlavných kariet, VISA, American Express, Western Union, bankových prevodov. Platba musí byť vykonaná v mene, v ktorej bola zadaná objednávka. Ak máte ďalšie platobné podmienky, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Chipsmall na adrese [email protected].

6. Prepravné poplatky.
Prepravné alebo prepravné, poistenie a cieľové clá zaplatia zákazníci.

7. Bankový poplatok.
Za bankový prevod účtujeme bankový poplatok 35,00 USD, pri PAYPAL a kreditnej karte účtujeme 5% servisný poplatok z celkovej sumy, v prípade západnej únie žiadny bankový poplatok.

8. Manipulačný poplatok.
Neexistuje žiadny minimálny poplatok za objednávku alebo manipulačný poplatok.

9. Poškodenie a vrátenie tovaru.
Ak dostanete tovar, ktorý bol pri preprave poškodený, je dôležité uchovať neporušený prepravný obal, baliaci materiál a diely. Ak chcete iniciovať reklamáciu, okamžite kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Chipsmall. Všetky vrátenia tovaru by mali byť vykonané do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry a mali by byť sprevádzané pôvodným číslom faktúry, osvedčením o záručnom liste, obrázkom časti a krátkym vysvetlením alebo skúšobným protokolom o dôvode vrátenia. Vrátenie tovaru nebude akceptované po 30 dňoch. Vrátený tovar musí byť v originálnom balení a v znovu predajnom stave. Súčiastky vrátené z dôvodu chyby zákazníka v čase ponuky alebo predaja nebudú akceptované.

10. Colný problém.
Cenové ponuky spoločnosti Chipsmall sú cenou FOB, nie sme zodpovední za colné odbavenie v cieľových krajinách. Ak boli časti zákazníka zadržané alebo zadržané miestnymi colnými úradmi zákazníka, spoločnosť Chipsmall môže zákazníkom poskytnúť niektoré dokumenty, ale spoločnosť Chipsmall nie je zodpovedná za colné odbavenie, spoločnosť Chipsmall neplatí clo. za poplatok, je iba povinnosťou zákazníka vyčistiť diely od miestnych zvykov zákazníka. Chipssmall už nebude dodávať, ak boli diely zadržané alebo zaistené v miestnych zvykoch zákazníka, platba sa nevracia.

11. Povinnosti a zodpovednosti.
Chipsmall je profesionálna obchodná platforma B2B a B2C a môžeme kontrolovať iba vonkajší stav tovaru, nie však jeho vnútornú funkciu. Vrátenie tovaru do 30 dní bude akceptované, zákazníci však nemajú právo stíhať spoločnosť Chipsmall za nefunkčný tovar, rovnako nemajú právo žiadať ďalšie odškodné. Chipsmall je platforma služieb, nie sme výrobcovia, iba poskytujeme služby a pomáhame zákazníkom nakupovať produkty, ktoré potrebujú. Spoločnosť Chipsmall si vyhradzuje právo na konečné vysvetlenie.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus